Aviz de racordare la încălzire şi/sau apă caldă de consum - aviz asigurare utilităţi

AVIZ DE RACORDARE LA SISTEMUL PUBLIC DE ALIMENTARE CENTRALIZATĂ CU ENERGIE TERMICĂ AL UNUI IMOBIL ŞI CONTORIZARE ENERGIE TERMICĂ

PROCEDURA DE ELIBERARE A AVIZELOR DEFINITIVE PENTRU ASIGURARE UTILITĂŢI

1. Scop

Procedura s-a întocmit în vederea stabilirii documentelor specifice pentru obţinerea avizului definitiv de asigurare utilităţi (racordare la încălzire şi/sau apă caldă de consum) şi încheierea Contractului de furnizare a energiei termice între solicitant şi S.C. APATERM S.A. Galaţi.

2. Domeniul de aplicare

Procedura se aplică în activitatea Serviciului Proiectare Tehnologică.

3. Definiţii şi prescurtări
- SC/PT = staţie căldură / punct termic;
- Q = putere termică;
- a.c.c. = apă caldă de consum;
- Dn = diametrul nominal.

4. Documente de referinţă
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;
- Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 aprobate prin Ordinul M.D.R.L. nr. 839/2009;
- Hotărârea Guvernului nr. 425/1994 privind aprobarea Regulamentului pentru furnizarea şi utilizarea energiei termice (exclusiv anumite articole abrogate prin H.G.R. nr. 168/2000);
- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare ;
- Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică ;
- Regulamentul – cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică aprobat prin Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 91/2007;
- Regulamentului serviciului public de alimentare cu energie termică al municipiului Galaţi aprobat prin Hotararea Consiliului Local Galaţi nr. 167/2008;
- SR 8591 – Condiţii de amplasare reţele edilitare subterane;
- Normativ I 13 - pentru proiectare şi executarea instalaţiilor de încalzire centrală;
- Normativ I 9 - pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor sanitare;
- Normativ privind fundarea construcţiilor pe pământuri sensibile la umezire colapsibile Indicativ NP 125/2008;
- SR 1907 – 1 – Instalaţii de încălzire - Necesarul de căldură de calcul;
- SR 1478 - Instalaţii sanitare – Alimentarea cu apă la construcţii civile şi industriale.

5. Descrierea procedurii

5.1. Eliberarea avizelor de racordare la încalzire şi / sau apă caldă de consum a unor consumatori noi se realizează în baza unei solicitări scrise (cerere) a acestora, depuse la Registratura societăţii din str. Crizantemelor nr. 6 , la Ghişeu Avize, program de lucru: luni - joi; 12:00 - 15:00.
Solicitarea (cererea) va fi insoţită de:
- Certificatul de Urbanism (copie);
- Titlul de proprietate asupra imobilului (copie);
- Proiect tehnic de racordare (2 exemplare).
Proiectul tehnic de racordare şi contorizare energie termică trebuie să conţină :
   - Memoriu tehnic - cu descrierea instalaţiei de alimentare cu apă caldă de consum şi/sau încălzire;
   - Breviar de calcul - din care să rezulte necesarul de energie termică solicitat (apă caldă de consum şi/sau încălzire), debitele solicitate (Qzi med, Q max orar), dimensionarea contoarelor de energie termică, presiunea necesară în punctul de racord;
   - Bilanţul termic al punctului termic din care se face racordarea;
   - Plan de situaţie cu amplasamentul obiectivului, al branşamentului şi reţelei interioare din incintă cu pozitionarea aparatelor de măsură - scara 1:500;
   - Planul instalaţiilor interioare - scara 1:50 sau 1:100;
   - Schema instalaţiilor;
   - Detalii privind montajul aparatelor de măsură;
   - Lista de utilaje privind aparatele de măsură etc;
   Pentru clădirile cu mai multe niveluri se va prezenta planul instituţiei pe nivele şi schema instalaţiei.
    Pentru relaţii suplimentare vă puteţi adresa Ghişeului Avize, situat la sediul S.C. APATERM S.A. Galaţi, din strada Crizantemelor nr.6, tel: 0236 473 100 int. 405, de luni până joi în intervalul orar 12:00 – 15:00.

Cazul A:

Proiectul tehnic va fi întocmit de către un proiectant de specialitate autorizat.
În acest caz, S.C. APATERM S.A. Galaţi va emite avizul de racordare.
Tariful este cel afişat pe site.

Cazul B:

Proiectul tehnic poate fi întocmit de către societatea noastră, contra cost.
Tariful, funcţie de tipul solicitării este cel afişat pe site.

5.2. Cererile sunt vizate de conducerea societăţii şi transmise prin corespondenţă, Serviciului Proiectare Tehnologică.

5.3.

Cazul A:

Serviciul Proiectare Tehnologică, analizează proiectul tehnic.
În cazul în care acesta este corespunzator şi punctul termic poate prelua noul consumator, societatea noastră eliberează avizul de asigurare utilităţi.
În caz contrar, societatea comunică în scris solicitantului rezultatul analizei.

Cazul B:

Serviciul Proiectare Tehnologică elaboreaza proiectul tehnic (menţionat mai sus), stabileşte punctul termic şi posibilităţile acestuia de a prelua un nou consumator.
În cazul în care nu există posibilităţi tehnice de racordare, acest lucru se comunică în scris solicitantului.
În cazul în care există posibilitatea racordării, se intocmeste proiectul tehnic in care se stabilesc parametrii tehnici si functionali ai noii instalatii (diametre, amplasament conducte de agent termic incalzire si apa calda de consum, tipul corpurilor de incalzire, punctele de consum pentru apa calda de consum, tipul contoarelor de energie termică pentru încălzire şi / sau apă caldă de consum, etc.)
După întocmirea proiectului tehnic, se întocmeşte avizul de asigurare utilităţi.

5.4. Avizul definitiv de asigurare utilităţi se eliberează solicitantului de la Ghişeu Avize, în timpul programului de lucru menţionat mai sus.

 

Alimentarea cu energie termică se va realiza după încheierea "Contractului de furnizare energie termică", între consumator şi S.C. APATERM S.A. Galaţi, contract care va avea în vedere prevederile legale în vigoare.

Aviz de racordare la încălzire şi / sau apă caldă de consum
aviz asigurare utilităţi

ACTE NECESARE:
- CERERE - se va specifica clar adresa (inclusiv strada şi număr)
- CERTIFICATUL DE URBANISM (copie)
- COPIE TITLU DE PROPRIETATE ASUPRA IMOBILULUI; ACORDUL PROPRIETARULUI IMOBILULUI DACĂ SPAŢIUL ESTE ÎNCHIRIAT 
- PROIECT TEHNIC DE RACORDARE ŞI CONTORIZARE ENERGIE TERMICĂ (2 exemplare).
Proiectul tehnic de racordare şi contorizare energie termică trebuie să conţină :
   - Memoriu tehnic - cu descrierea instalaţiei de alimentare cu apă caldă de consum şi/sau încălzire;
   - Breviar de calcul - din care să rezulte necesarul de energie termică solicitat (apă caldă de consum şi/sau încălzire), debitele solicitate (Qzi med, Q max orar), dimensionarea contoarelor de energie termică, presiunea necesară în punctul de racord;
   - Bilanţul termic al punctului termic din care se face racordarea;
   - Plan de situaţie cu amplasamentul obiectivului, al branşamentului şi reţelei interioare din incintă cu pozitionarea aparatelor de măsură - scara 1:500;
   - Planul instalaţiilor interioare - scara 1:50 sau 1:100;
   - Schema instalaţiilor;
   - Detalii privind montajul aparatelor de măsură;
   - Lista de utilaje privind aparatele de măsură etc.
   Pentru clădirile cu mai multe niveluri se va prezenta planul instituţiei pe nivele şi schema instalaţiei.

Contact

Tel. Centrală: 0236-473.100
Tel. Dispecerat: NON STOP 0236-311.018
Tel. Serviciul Relaţii cu Publicul: 0236-473-151
E-mail: apaterm@apatermgl.ro