Legislaţie

Legea NR.85/2006 - Legea privind procedura insolvenţei

Legea NR.31/1990 - Legea societăţilor comerciale

Legea NR.325/2006 - Legea serviciului public de alimentare cu energie termică

Legea NR.544/2001 - Privind liberul acces la informaţiile de interes public

H.G. NR.1723/2004 Privind aprobarea programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul

Legea NR.215/2001 - Privind administraţia publică locală

Hotărârea Guvernului nr. 348/1993, privind contorizarea apei şi energiei termice la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici.

Ordinul M.L.P.A.T. nr. 29/N/1993. Ordin pentru aprobarea Normativului – cadru, privind contorizarea apei şi a energiei termice la populaţie, instituţii publice şi agenti economici.

Hotărârea Guvernului nr. 425/1994, privind aprobarea Regulamentului pentru furnizarea şi utilizarea energiei termice, (exclusiv anumite articole abrogate prin H.G.R. nr. 168/2000).

Hotărârea Guvernului nr. 168/2000, privind abrogarea unor prevederi din anexa la H.G.R. nr. 425/1994.

Legea nr. 10/1995, cu modificările şi completările ulterioare, privind calitatea în construcţii.

Ordinul A.N.R.S.C. nr. 233/2004 şi Ordin nr. 255/2006, reglementări privind contorizarea consumatorilor racordaţi la SACET. (exclusiv Anexele nr. 1 şi nr. 2 abrogate prin Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 483/2008)

Hotărârea Guvernului nr. 933/2004, privind contorizarea consumatorilor racordaţi la SACET.

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005, privind protecţia mediului.

Legea nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilităţi publice cu modificările şi completările ulterioare prin O.U.G. nr.13/2008.

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 13/2008, pentru modificarea şi completarea Legii nr.51/2006 şi Legii nr.241/2006.

Ordonanţa de Urgenţă nr. 13/2008, pentru modificarea şi completarea Legii nr.51/2006 şi Legii nr.241/2006.

Ordinul nr. 91/2007 a Preşedintelui A.N.R.S.C. pentru aprobarea Regulamentului – Cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică

Ordin nr. 92/2207 a Preşedintelui A.N.R.S.C. pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică.

Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari.

Hotărârea Guvernului nr. 1588/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007.

Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico-economice.

Hotărârea Consiliului Local nr. 166/2008, privind stabilirea zonei unitare de încălzire din municipiul Galaţi.

Hotărârea Consiliului Local nr. 167/2008, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public de alimentare cu energie termică în municipiul Galaţi şi a Caietului de sarcini al serviciului public de alimentare cu energie termică.

Hotărârea Consiliului Local nr. 182/2008, privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi functionare a serviciului public aprobat prin H.C.L. nr. 167/2008.

Hotărârea Consiliului Local nr. 297/2008, privind aprobarea Indicatorilor de performanţă pentru serviciul public de alimentare cu energie termică în municipiul Galaţi.

Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 483/2008, privind aprobarea Contractului–cadru de furnizare a energiei termice.

Hotărârea Guvernului nr. 381/2008, privind modificarea şi completarea H.G.R. nr. 462/2006 pentru aprobarea programului „Termoficare 2006-2009 calitate şi eficienţă „şi înfiinţarea Unităţii de management al proiectului Regulamentului.

Hotărârea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative nr. 471/2008, privind aprobarea Regulamentului pentru implementarea programului „Termoficare 2006-2015 – caldură şi confort”

Ordinul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative nr. 592/2008, privind alocarea unor sume pentru lucrari de investiţii în vederea reabilitării SACET a localităţilor conform programului „Termoficare 2006-2015 – caldură şi confort”

Ordonanta de Urgenţă a Guvernului nr. 180/2008, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit.

Hotărârea Consiliului Local nr. 332/2008, privind aprobarea "Planului de conformare"

Legea nr. 50/1991, cu modificările şi completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

Legea nr. 453/2001 cu privire la modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 214/2008, privind modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991.

Legea nr. 261/2009, privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 214/2008.

Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei nr. 839/2009, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991.

Hotărârea Consiliului Local nr. 224/2009, privind aplicarea de către S.C. APATERM S.A. Galaţi de penalizări la factură, reprezentând cheltuieli suplimentare de exploatare datorate deconectărilor ilegale a unor consumatori-utilizatori de energie termică.

Legea nr. 175/2010, pentru modificarea Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 343/2010 pentru aprobarea normei tehnice privind repartizarea consumurilor de energie termică între consumatorii din imobilele de tip condominiu, în cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum

O.U.G. 88/2010

O.U.G. 70/2011 priovind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece cu modificările şi completările aduse de H.G.R. 778/2013

Contact

Tel. Centrală: 0236-473.100
Tel. Dispecerat: NON STOP 0236-311.018
Tel. Serviciul Relaţii cu Publicul: 0236-473-151
E-mail: apaterm@apatermgl.ro